Optimalizace traťového úseku
Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

O rekonstrukci

Cílem stavby je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem - Čelákovice, tedy železničního svršku, spodku, úpravy nástupišť v zastávce Čelákovice-Jiřina, přejezdů, mostních objektů, pozemních objektů pro technologii, přístřešků pro cestující, trakčního vedení, silnoproudé technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a vyvolaných dopadů do pozemních komunikací, inženýrských sítí a demolic.


Účelem stavby je pomocí souhrnu technických návrhů a opatření zajistit následující vylepšení, která odstraní nevyhovující současný stav:
Zvýšení traťové rychlosti.
Zkrácení cestovní doby.
Zvýšení propustné výkonnosti trati.
Zvýšení bezpečnosti cestujících.
Zvýšení kultury cestování.
Zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku.
Náhrada zastaralého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení novou technologií, umožňující dálkové řízení provozu.
Odstranění zbytné dopravní infrastruktury.
Zajištění ochrany dráhy před hlukem.
Komplexní rekonstrukce stáv. mostu přes Labe.

Co rekonstrukce přinese

Přeložka trati o celkové délce 6,39 km
Zkrácení jízdní doby u rychlíkových spojů.
Nejvyšší povolená rychlost vlaků se zvýší ze současných 100 na 140 kilometrů v hodině.
Zvýšení bezpečnosti cestujících a zvýšenou ochranu obyvatel před hlukem.
Komplexní rekonstrukci stávajícího mostu přes Labe.

Základní údaje o stavbě

Název projektu: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
Číslo ISPROFIN: 521 352 0020
Zadavatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel: "Společnost Lysá" - dodavatelé Eurovia CS, a.s., GJW Praha, Elektrizace železnic Praha a. s.
Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing.
Plánovaná doba výstavby: květen 2019 - červenec 2022

Stavební kalendář

KVĚTEN 2019 – předání staveniště
ČERVEN 2019 – zahájení prací
BŘEZEN 2020 – realizace odbočky Káraný
ČERVEN 2020 – průjezd sanačního komplexu PM 200-2R a zřízení 1 TK v km Lysá - Káraný
ZÁŘÍ 2020 - průjezd sanačním komplexem PM 200-2R a zřízení 2 TK v km Lysá - Káraný
ÚNOR 2021 – snesení starého mostu přes Labe
BŘEZEN 2021 - výstavba 1TK Čelákovice - Káraný
ČERVEN 2021 – vysunutí první části nové mostní konstrukce NK2 přes Labe
SRPEN 2021 - vysunutí zbývající části nové mostní konstrukce NK1 přes Labe
ZÁŘÍ 2021 - výstavba 2TK Čelákovice – Káraný a zprovoznění trati přes nový most
LEDEN 2022 – snesení provizorního mostu
ÚNOR 2022 – dokončení stavebních prací a zahájení zkušebního provozu
DUBEN 2022 – odstranění provizorních násypů na pravém břehu Labe
ČERVENEC 2022 – předání díla

Rozdělení kompetencí

Hlavní dodavatelé

• Výstavba železničního spodku na celé trati
• Rozšíření svahu v EVL Byšičky z armovaných zemin
• Rozšíření náspu o montážní plošinu pro nový most přes Labe a provizorní kolej
• Výstavba mostních objektů včetně nového železničního mostu přes Labe
• Budování komunikací a přeložek sítí
• Realizace protihlukových opatření
• Úprava místní komunikace v km 6,531 – Přístavní ulice (MÚ Čelákovice)
• Přeložka cesty v km 6,4 – 6,53 (MÚ Čelákovice)
• Realizace pozemních objektů
• Demolice nevyhovujících objektů
• Realizace rozvodů NN, VN osvětlení a dálkového ovládání odpojovačů

• Realizace kolejového svršku v celém úseku
• Realizace a rušení přejezdů


• Realizace silnoproudé technologie včetně DŘT
• Realizace trakčního vedení
• Ukolejnění kovových konstrukcí

Hlavní subdodavatelé

• Realizace silnoproudé technologie včetně DŘT
• Realizace trakčního vedení
• Ukolejnění kovových konstrukcí• Realizace nové ocelové konstrukce železničního mostu přes Labe• Rekonstrukce tří mostních objektů
• Modernizace zastávky Čelákovice - Jiřina


• Realizace tří propustků
• Výstavba nové komunikace v km 0,9 – 1,524 (MÚ Lysá nad Labem)

Historie mostu

Ocelový železniční most přes Labe na trati č. 231 je tvořen dvěma shodnými souběžnými jednokolejnými mosty. Mosty mají vždy dvě pole přes vlastní řečiště Labe, další dvě pole na severním břehu jsou inundační. Pilíře na oválném půdorysu mají kvádrový obklad. Nejstarší železniční most zde byl postaven po roce 1874. Dochoval se projekt na stavbu mostu se čtyřmi poli o stejném rozpětí 40 metrů, tvořenými přímopásovým spojitým příhradovým nosníkem s dolní mostovkou.

Roku 1908 byl most zásadním způsobem rekonstruován. Přestavěny byly pilíře, dvě přímá pole byla nahrazena dvěma prostými trámovými poli, tvořenými obloukovými příhradovými nýtovanými nosníky s dolní mostovkou o délce 50 metrů. Na tato pole navázala na pravém břehu dvě pole inundační, tvořená přímými příhradovými nosníky o délce 27,6 metru. Další přestavba mostu proběhla po roce 1921, v souvislosti se zdvojkolejněním trati. Pilíře byly částečně rozebrány a prodlouženy, na nich pak byl založen paralelní druhý most zcela shodné konstrukce. V této podobě se most dochoval dodnes.