Původní jednokolejný most z počátku 70. let 19. století měl čtyři přímá mostní pole. Dvě říční a dvě inundační na pravém břehu Labe. Po 35 letech provozu byl zásadně zrekonstruován. Dvě přímá říční pole byla nahrazena obloukovými příhradovými nosníky nýtovanými na místě, uloženými na zvýšené pilíře obložené kameny. Zároveň byla na budoucí zdvojkolejnění trati připravena také šířka pilířů. K uložení souběžné mostní konstrukce stejného typu s druhou kolejí na připravené pilíře ale došlo až počátkem 20. let 20. století. Od té doby má tedy most 4 oblouková pole říční a 4 přímá pole inundační. Uvádí se, že celková délka mostu je 166,2 m a šířka 16 m. Tato převzatá čísla jsem se neodvážil ověřit. Zastavila mě tabule s nápisem Zákaz vstupu.

Za dobu své dosavadní existence byl most svědkem mnoha změn svého okolí, činností, zajímavých radostných i smutných událostí a příhod.  Byl situován do míst, kde od 18. století při ústí jednoho ze zdejších potoků do Labe vznikala poněkud odloučená část našeho města. Pohledem do mapy z 19. století zjistíte, že tehdy bylo z Čelákovic do Jiřiny „dost daleko“. Možná proto měla Jiřina až do roku 1908 s tichým souhlasem „čelákovických“ něco jako vlastní zastupitelstvo. „Společenským“ centrem Jiřiny byla od doby jejího vzniku již zmíněná hospoda, rybárna a s nimi i přívoz přes Labe, který si předávala z pokolení na pokolení až do 70. let 20. století jedna rodina.

V souvislosti s opravou jezů byla v říjnu 2012 mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi uměle snížena hladina Labe o více než 2 m. Snížení hladiny odhalilo mnoho zajímavostí. Jednou z nich byly zbytky konstrukce bývalého jezu pod železničním mostem, přes který odbočovalo do 30. let 20. století jedno ze dvou zdejších labských ramen směrem k chráněnému území lužního lesa Lipovka. Vytvářelo spolu s ramenem směřujícím k čelákovickému mlýnu velký ostrov sahající skoro až ke Káranému.

Konstrukci jezu tvořilo několik řad dubových pilot zaražených okovanými hroty do labského dna. Prostor mezi piloty vyplňovalo kamení a zemina. Jez vyrovnávající vodní hladiny rozdvojujícího se Labe pod železničním mostem byl oblíbené místo skokanů – návštěvníků Českého Grada ve 20. a 30. letech 20. století. Po regulaci Labe v čelákovickém úseku, včetně dokončení výstavby zdymadla, Grado zaniklo. Pláže postupně ubývaly opevňováním říčních břehů. Jedna z posledních bývala ještě v 50. letech na pravém břehu Labe mezi mostem a přívozem. Zásadní změna přišla v 60. letech 20. století. Přívoz pana Bodláka byl přestěhován na opačnou stranu mostu směrem po proudu, pláž zrušena, břeh opevněn lomovým kamenem a přístup na krásnou květnatou louku s mnoha motýly mezi tůní Václavka a železničním náspem zatarasen materiálem vytěženým v 70. letech z labského dna podvodním bagrem Komatsu při prohlubování jiřinské plavební úžiny.  Most býval i svědkem lidských radostí z pohybu na zamrzlé řece. Po ledě se proháněli nejen kluci, ale také aktivní sportovci. Na průzračném bezpečném ledu mezi mostem a přívozem trénovali vytrvalostní běžci, kteří v zimě místo treter navlékali boty s „dlouhými noži“.

Ještě v polovině 60. let bylo pod železničním mostem   přístaviště   velkých   pískařských lodí, k němuž přiléhalo překladiště labského štěrkopísku. Tato zařízení byla dědictvím po firmě Bukovský, která přišla do Čelákovic v roce 1938 „bagrovat strojně“. Do té doby se tady a všude kolem, např. v Káraném a Toušeni, písek těžil ručně. Ze dna řeky ho pískaři nabírali perforovanými „šoufky“ na dlouhých bidlech a sypali do pramic. Plnou loď pak museli dopravit – bidly nebo lany, v lepším případě splutím – k vykládce. Pak zbývalo „jen“ vyvézt písek na břeh dřevěným kolečkem. Jedno z vykládacích míst bývalo pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pan Bukovský na to nešel „od lesa“, ale přímo z vody. Těžil štěrkopísek plovoucím korečkovým bagrem až do hloubky   6 m nejprve na Řehačce. Tam i po znárodnění už pod hlavičkou Povltavského průmyslu kamene do let 1952–1953. Pak do 60. let bagroval jezero v Ostré. Mezitím, podle zadání, prohluboval jeho bagr labské koryto v okolí Čelákovic. Štěrkopísek vytěžený ze dna se přímo z bagru sypal do přistavených velkých člunů o nosnosti až 30 t. Několik takto naplněných člunů odvlekl pak motorový remorkér k překladišti pod jiřinský most. Po vyložení do výklopných vozíků odvážel písek kolejový traktor po úzkokolejné drážce k výsypce do nákladních automobilů u železničního podjezdu v Přístavní ulici, nebo se materiál z lodí překládal pásovým dopravníkem přímo do železničních vagonů.

Jednoho dne koncem 50. let se u jiřinského přívozu na pravém břehu Labe nad železničním mostem objevili českoslovenští vojáci 13. tankové divize z Mladé. Nechystali se k útoku, ale připravovali tank, tehdy ještě válečný typ T-34/85, na hluboké brodění, tj. k překonání Labe jízdou po jeho dně. Samozřejmě že na našem – jiřinském břehu sledovala akci spousta zvědavců. Příprava byla zdlouhavá. Na tankovou věž byl nasazen kónický komín – i z dálky bylo vidět, že jsou čímsi utěsňovány spáry, jimiž by do tanku pronikala voda – na některé jeho části byly navlečeny nepromokavé „futrály“, výfuky opatřeny klapkami, aby do motoru nevnikla voda výfukovým potrubím. My kluci jsme si naivně mysleli, že v komíně bude stát vojáček a taháním za provázky bude navigovat řidiče uvnitř. A nebyli jsme sami. Všichni zvědaví a vzrušení. Jen převozník pan Bodlák byl v klidu. Ze dna řeky mu vojáci vyzvedli a smotali dolní vodicí řetěz, vyklidili přístaviště na obou březích Labe – to na levém i od nás, „čumilů“   a akce mohla začít. Nikdo nevěděl, že vlastnímu brodění předcházelo pečlivé zjištění profilu dna v místě přejezdu, nácvik postupu a záchranné akce pro případ zastavení tanku při průjezdu řekou a bůhví co ještě. Konečně se tank pomalu rozjel a mizel pod vodou za jejího hlasitého bublání. Na levém břehu se pomalu otočil, svými pásy trochu prohrábl přístaviště a pomalu zase zmizel pod vodou. Po vyjetí na druhý břeh z něj voda pořádně tekla – a jistě nejen z povrchu. Tímto prvním, úspěšným hlubokým broděním tanku T-34/85 vstoupily Čelákovice, tedy Jiřina a železničák, do poválečné historie československého tankového vojska.

Milovické tankové divizi se v Čelákovicích zalíbilo. Jízdy po labském dně u železničního mostu cvičila pak s přestávkami každý rok. Od roku 1961 to už byly tanky T-54AR (Řeka) v konstrukční úpravě pro hluboké brodění (trvalé těsnění, úchyty pro vodotěsné kryty, čerpadla   k odsávání vody z kokpitu, zařízení pro orientaci pod vodou, moderní spojení, atd.). Při rychlosti proudu do 1,5 m/s mohly prý přejíždět vodní překážky v šířce do 1 000 m v hloubce až do 7 m. To byl náš případ. Několik jich s doprovodem vždy přijelo po vlastní ose od sv. Václava, resp. od Lysé nad Labem, „železničák“ se bavil a vojáčci v tancích se potili i pod vodou. Kromě brodění tanků cvičili „milovičtí“ v Jiřině také řízení plovoucích vozidel a transportérů, a to bývala také zajímavá a napínavá podívaná.

Železniční most byl svědkem i mnoha dramatičtějších událostí. Samostatnou kapitolou by v této souvislosti mohlo být květnové povstání v roce 1945. Jen stručně si proto dovoluji připomenout průzkumnou akci bezpečnostní služby čelákovického revolučního národního výboru, provedenou 5. května 1945 snad v souvislosti s podezřením, že Němci chtějí vyhodit most do povětří. Při ní byli na západním svahu železničního náspu zastřeleni německou stráží třiadvacetiletý Miroslav Mašek a o rok starší Zdeněk Aust. V těsné blízkosti mostu znemožnili čelákovičtí železničáři průjezdy německých vojenských vlaků z Lysé nad Labem do Prahy. Dne 5. května rozebrali koleje před pancéřovým vlakem a o dva dny později zatarasili trať za mostem před vlakem s německými posilami. Památkou na tyto události jsou nejen pomníček připomínající oba čelákovické padlé, ale také dodnes patrná místa pro uložení náloží. Najdete je označená křížky na pravobřežních pilířích mostu.

K dramatickým událostem na mostu docházelo i v mírových dobách. Občas i s tragickým koncem, zejména když lidé nerespektovali výstražné tabule na obou jeho koncích s nápisem: „Přísný zákaz vstupu na most“. Železobetonové mostní pilíře, obložené pískovcovými kvádry odolávaly v minulosti častým povodním a plovoucím krám v období tání ledu. Až půjdete někdy po levém břehu Labe pod mostem, všimněte si na jeho nábřežním pilíři, kam až vystoupila hladina rozvodněné řeky v roce 1891.

Z informací o průběhu optimalizace železniční trati v úseku Lysá nad Labem – Praha-Vysočany v loňském i letošním roce vyplývá, že v průběhu 2. etapy prací v letech 2019–2022 bude stávající železniční most nahrazen novým. Starý tedy půjde po více než 100 letech služby do starého železa, zachovány zůstanou mostní pilíře. Investoři akce a projektanti slibují nižší hlučnost průjezdu vlaků po novém mostě a spolu s vedením města i možnost zavěšení lávky pro pěší a cyklisty. To je dobrá zpráva na závěr.

Ivan Vaňousek

 

2
Budování dlážděného chodníku (akce Z) v aleji J. Wolkera. Pohled na pokládání betonových desek od malého podjezdu v Jiřině podle železniční trati směrem k velkému podjezdu. (70. léta), inv. č. H 103196
3
Čelákovice most vizualizace
4
Černobílá fotografie cesty lemované borovým porostem podle železniční trati u sv. Václava. (1941), inv. č. H 128588
5
Drapákový bagr na Labi za Jiřinou při rekulaci řeky (v pozadí železniční most). (30. léta). inv. č. H 125206
6
Dřevěný kříž s položenými květinami, místo padlých Miroslava Maška a Zdeňka Austa v Jiřině u železničního mostu 5. května 1945., inv. č. H 101772
7
Fotografie výkopu stavby přečerpávací stanice kanalizace v Jiřině v místě podél železničního náspu k mostu. (1981), inv . č. H 124734
8
Fotografie z lodě převozníka Václava Bodláka (sedící v brýlích) při převozu (žena točící klikou) na Labi pod železničním mostem v Jiřině. (70. léta), inv. č. H 105974
9
Černým inkoustem psané potvrzení o obdržení výpujčky od místní obce na zaplacení koupeného stavebního dříví pro stavbu pilířů na železniční most v částce 2800 K. Podepsán Jindřich Čurda, starosta, vlevo pod textem otisk oválného fialového razítka: Purkmistrovský úřad Čelákovice se znakem města uprostřed, další otisk razítka: Purkmistrovský ... 16. pros. 1907 v Čel...
10
Průvodní dopis č. 2429485 k pokutě 2 zl, jíž složil Jiří z Uechtritzů, kr. pruský poručík v Hannoveru za přestupek § 96 řádu železničního (přecházení železničního mostu), adresovaný Purkmistrovskému úřadu v Čelákovicích. Psáno černým inkoustem, pod textem otisk razítka C.K. Okresní hejtmanství v Karlíně dne 24.7.1886. C.k. místodržitelský rada...Na druhé straně v pravé horní části psané potvrzení o příjmu ...podpis A. Ferles.
11
Opis dopisu č. 6091 Okresního hejtmanství v Brandýse n.Labem, který uděluje p. Čeňku Jirkovskému pokutu za přecházení železničního mostu přes Labe u Jiřiny v částce 5,- K ve prospěch chudinského fondu obce Čelákovic. Na vědomí Městskému úřadu v Čelákovicích ... Na druhé straně v pravém horním rohu otisk obdélníkového razítka: Král. kom. město Čelákovice. Purkmistrovský úřad. Podáno:18.IV.1919 - Číslo 709.
12
Černobílá pohlednice. Čelákovice, partie u železničního mostu. Přívoz Jiřinský. 20. léta 20. století.
13
Černobílá pohlednice s reprodukcí fotografie oddílu rakouských vojáků u železničního mostu v Jiřině. Na adresní straně v pravém horním rohu nalepena poštovní známka v hodnotě 5 Heller s otiskem kulatého razítka; při horním okraji otisk kulatého razítka s textem: JAR. KOSINA * ČELÁKOVICE * ARCHIV. 1913.
18
Černobílá fotografie s bílým okrajem - přívoz pana Bodláka nad železničním mostem při veslařských závodech na Labi. 28. 5. 1944.
19
Černobílá fotografie s bílým, ozdobně řezaným okrajem - železniční most v Jiřině od východu s pramicí převozníka Bodláka na Labi., 30. léta 20. století.
20
Černobílá fotografie s bílým okrajem - železniční most v Čelákovicích - Jiřině z levého břehu Labe od východu a na část břehu s husami u přívozu p. Bodláka, 1932.
21
Černobílá fotografie - pomník u železničního mostu v Jiřině v Čelákovicích, v místě kde padli 5. 5. 1945 Miroslav Mašek a Zdeněk Aust., 1935.
22
Černobílá zimní fotografie s bílým okrajem - část železničního mostu přes Labe v Jiřině od východu (od přívozu p. Bodláka). 1932.
23
Černobílá fotografie (zvětšenina) Labe při regulaci - slunce za pomocným dřevěným mostem pro polní železnici (dráhu). 30. léta 20. století.
24
Černobílá fotografie s bílým okrajem - Labe při regulaci pod železničním mostem ze železničního náspu (vlevo pozůstatky jezu labského ramene tekoucího pod Lipovku, v pozadí polní úzkokolejná železnice). Na rubu nápis perem: Ráno u špičky. Heslo AKAOKAK. Otisk razítka Spolku okrašlovacího a zahrádkářů v Čelákovicích 31. října 1941.
25
Černobílá fotografie - na snímku rozvodněné Labe pod železničním mostem v Jiřině (pohled z mostu). 1981.
26
Černobílá fotografie železniční trati Čelákovice - Lysá n. L. - na snímku průhled po kolejích přes železniční most přes Labe směrem k Lysé., 80. léta 20. století.
27
Černobílá fotografie - úprava koryta Labe (na snímku drapák a remorkér při regulaci pravého břehu pod železničním mostem v Jiřině). 70. léta 20. století.
28
Černobílá fotografie - úprava koryta Labe (na snímku pásový podvodní japonský bagr Komatsu pod přístřeškem na pravém břehu nad železničním mostem v Jiřině). 70. léta 20. století.
29
Černobílá fotografie - úprava koryta Labe (na snímku pásový podvodní japonský bagr Komatsu pod přístřeškem na pravém břehu nad železničním mostem v Jiřině). 70. léta 20. století.
30
Černobílá fotografie - na snímku Labe a příroda v okolí Čelákovic (železniční most v Jiřině z levého břehu Labe s husami a loďkou nad bývalým přívozem), 80. léta 20. století.
31
Černobílá fotografie s bílým okrajem - na snímku přístaviště pískařských lodí s parním remorkérem a loděmi pod železničním mostem v Jiřině. 40. léta 20. století.
32
Černobílá pohlednice v bílém orámování, při dolním okraji s bíle tištěným textem: Čelákovice. Partie u železničního mostu. Na adresní straně při dolním okraji černě tištěné logo nakladatele a číslice 5270/9205; fialový otisk razítka "VZOREK". 30. léta 20. století.
33
Hnědobílá fotografie nalepená na zažloutlé podložce - stavba rozšíření železničního mostu přes Labe při zřízení druhé koleje trati Praha - Lysá n. L. 1907
34
Černobílá pohlednice Čelákovice-Jiřina - tři záběry na Jiřinu a okolí, vlevo pohled do ulice s kapličkou, vpravo nahoře část pláže s lidmi a vpravo dole partie Labe s přívozem nad železničním mostem, kolem záběrů je jako podklad ornamentální výzdoba. Na adresní straně černý tisk: G. Jílovský, Žižkov 1925; v pravém horním rohu nalepena poštovní známka v hodnotě 50 hal. s otiskem obdélného razítka ČELÁKOVICE 21. VI. 28.
35
Černobílá pohlednice. Čelákovice, partie u železničního mostu. Foto Atelier Filípek, Čelákovice. 30. léta 20. století.
36
Černobílá fotografie - pomník u železničního mostu v Jiřině v Čelákovicích, v místě kde padli 5. 5. 1945 Miroslav Mašek a Zdeněk Aust., 1945.
37
Hospoda U Bodláků v Jiřině od východu. (1935), inv. č. H 103260
38
Labe při regulaci pod železničním mostem ze železničního náspu (vlevo pozůstatky jezu labského ramene tekoucího pod Lipovku, v pozadí polní úzkokolejná železnice). (1941). inv. č. H 105913
39
Partie Labe se starými stromy, s železničním mostem (zrcadlícím se v řece) a přistávacím můstkem na pravém břehu jiřinského přívozu nad mostem. (60. léta), inv . č. H 105884
40
Přístaviště pískařských lodí s parním remorkérem a loděmi pod železničním mostem v Jiřině. (40. léta), inv. č. H 128673
41
Přívoz p. Bodláka nad železničním mostem při veslařských závodech na Labi. (28.5.1944), inv. č. H 63977
42
Skupina lidí s kánoí na jezu pod železničním mostem na rameni Labe, které odbočovalo vpravo pod Lipovku. Třetí zleva učitel Motys. (20. léta). inv. č. H 105887
43
Výklenková kaple z 18. století s reliéfem výjevu ze zavraždění knížete Václava a se sochami andělů po stranách (1943). inv. č. H 125884
44
Zničené vagony (zátarasy na kolejích) na obou stranách dvoukolejné trati (násep za železničním mostem). (1945), inv. č. H 101755
45
Zničené vagony (zátarasy na kolejích) na železničním náspu u Lipovky (v popředí převrácený tank s vypadlou věží) ve dnech 5.-9. 5.1945., inv. č. H 101754
46
Železniční most přes Labe v Čelákovicích - Jiřině od východu s říčními remorkéry s loděmi na uhlí pro Elektrárnu Chvaletice. (80. léta), inv. č. H 105886
47
Železniční most v Jiřině od východu s pramicí převozníka Bodláka na Labi. (30. léta), inv č. H 102522
17
48
49
50

Zdroj černobílých fotografií: Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace

 

Články k rekonstrukci

Čelákovice a železnice (Zpravodaj města Čelákovic) »

Čelákovický "železničák" (Zpravodaj města Čelákovic) »

145 let železniční trati Praha - Čelákovice - Nymburk (Zpravodaj města Čelákovic) »

Rekonstrukce železniční trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem (Zpravodaj města Čelákovic) »

Traťový úsek mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi projde optimalizací (Zpravodaj města Čelákovic) »

Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany postoupí do další fáze (Zpravodaj města Čelákovic) »

Čelákovice a drážní místopis (Zpravodaj města Čelákovic) »

 

Projektová dokumentace

Půdorys

6330 004 NS pudorys

Podélný řez

Podélný řez

Podélný řez

Podélný řez

Pohled zprava

Pohled zprava

Příčný řez

Příčný řez pole

Příčný řez pole

Příčný řez

Příčný řez

Příčný řez

Příčný řez

Příčný řez

Příčný řez

Příčný řez

Příčný řez