V prvním březnové týdnu provedl zhotovitel stavby Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), EUROVIA CS a. s., managementová opatření ke zlepšení situace v prostoru EVL Písčina u Byšiček. Tato opatření byla udělána na základě předem zpracovaných Zásad managementu evropsky významné lokality Písčina u Byšiček (Fialová 2018) a po předchozím projednání s orgánem ochrany přírody.

V prostoru EVL byla odtěžena plocha s výskytem invazivně se chovajícího topolu osiky. Odtěžený materiál byl nahrazen pískem vytěženým v rámci stavby.

Zároveň byl na předem vytipovaných místech narušen souvislý drn.

Navazující porost zmlazujícího trnovníku akátu, který se vyskytuje v ochranném pásmu EVL Písčina u Byšiček byl vykácen a terén byl do hloubky ošetřen mulčovací frézou.

Všechna tato opatření mají podpořit růst ojedinělé pískomilné flory, např. trávnička nachová, paličkovec šedavý, silenka paušnice, mateřídouška úzkolistá, či divizna brunátná. Veškeré práce byly prováděny za dohledu odborného ekologického dozoru prováděného firmou Ecological Consulting a. s. Odborný ekologický dozor bude i nadále sledovat stav EVL Písčina u Byšiček.

1
2
3
4
5